SEPET

#
ham çiçek balı 1 x 490.00 TL
#
ham sedir balı 1 x 590.00 TL

TOPLAM 1080 TL

Sepeti Görüntüle

Üyelik Sozlesmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere kişisel verileriniz, işleme amaçlarıyla sınırlı olarak ancak açık rıza vermeniz durumunda tarafımızca işlenebilecektir. Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan kişisel verilerinizin, belirtilen faaliyet ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmesine açık rıza vermektesiniz. https://www.hiverepublic.com/ internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarından veya bağlantılı sayfalarından (“Platform”) yararlanılması sırasında ve süresince, Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek amacı ile Platform’a ileteceğim çeşitli kişisel bilgilerimin/verilerimin Platform’a kaydedilmesini; Kullanıcı olarak bu Açık Rıza Metni’ni bu yazı sonunda yer alan ilgili kısmı işaretleyip onaylayarak kabul etmekle, verdiğim iletişim bilgilerimin ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım ürünlere ve hizmetlere, Platform ile Platformdan bağlantı yolu ile ziyaret ettiğim/edeceğim internet siteleri, mobil uygulamalar ve buralardan alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair yasal ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Satıcı ve ortakları ile iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün/hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmek için, gerekse her türlü ürün/hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanlarım, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, elektronik posta adresi, şifre hariç her türlü ödeme kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan veya olmayan yöntemlerle temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve/veya özellikle sistemleri ve depolama alanları yurt dışında bulunan sosyal medya ile çevrimiçi-çevrimdışı reklam ağları veya mesajlaşma programları ile iletişim kurulduğu ya da benzeri hizmetlerin yurt dışı merkezli hizmet sağlayıcılardan hallerde yurt dışında, yazılı ya da manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde ya da yurt dışına https://www.hiverepublic.com/ üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları veya tarafıma ürün tedariki ve bağlı hizmetlerin sunulmasında https://www.hiverepublic.com/ anlaşmalı hizmet sağlayıcılarına) yurt içinde veya yurt dışında bulunan ilgili üçüncü kişilere aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları hususunda KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ’nde yer alan bilgi ve uyarıları da okumak suretiyle bilgilenmiş olarak ve bu şekilde bir onayımın olmaması durumunda Platform kullanımını sona erdirmem gerektiğinin bilinci ile kabul ederek açıkça izin (rıza-onay) vermekteyim.

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLGİLENDİRME Veri sorumlusu Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme'yi, temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sırasında kişisel verilerini toplamakta olduğumuz sağlık meslek mensuplarının dikkatine sunmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda işburada bilgilendirilmektesiniz. 1. Veri Sorumlusu Kimdir? Kişisel verilerinize ilişkin olarak veri sorumlusu; Levent Mahallesi, İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.'dir ("Amgen"). Veri sorumlusu olmamız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir. 2. Amgen Hangi Kişisel Verilerinizi Toplamaktadır? "Kişisel veri," kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tarafımızdan toplanan kişisel verileriniz; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, çalıştığınız kurum ve birim, çalıştığınız il ve ilçe, uzmanlık alanınız ile yan dalınız, unvanınız ve doğum tarihiniz gibi verileri içermektedir. 3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Toplamaktayız? Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla toplamaktayız: Amgen temsilcileri tarafından düzenlenen ziyaretlerin kayıtlarının tutulması, Amgen tarafından gerçekleştirilen ve/veya sponsor olunan bilimsel, eğitsel ve tanıtım toplantılarına katılımınızın sağlanması amacıyla ilgili başvuru ve giriş de dahil olmak üzere tüm işlemlerin yapılması ve Sağlık Bakanlığı'na bu doğrultuda gerekli bildirimlerin yapılması, Onay vermeniz halinde, bilimsel değeri olan ve bilimsel içerikli yazı, bilgi ve belgelerin paylaşılması da dahil Amgen tarafından yürütülen çeşitli tanıtım faaliyetleri kapsamında telefon, e-posta, dijital kanallar ve diğer her türlü iletişim vasıtası ile sizinle iletişime geçilmesi Şirketimiz Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi’nce tarafınıza yapılan her biri KDV dâhil parasal değeri o tarihte yürürlükte olan aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan değer aktarımlarının 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuz gereği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmesidir. 4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir? Kişisel verilerinizi, temsilcilerimizin ziyareti sırasında kendileri ile paylaşarak sağlamaktasınız. Kişisel verilerinizi toplamaya ilişkin olarak hukuki sebebimiz, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar da dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan her türlü hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, toplantılara katılımınızın ve değer aktarımlarının sağlanması amacıyla sizinle kurduğumuz sözleşmelerin ifa edilmesi için veri işlemenin gerekli olmasıdır. Sizinle iletişim kurmamıza onay vermeniz halinde ise veri işleme dayanağı açık rızanız olmaktadır. 5. Kişisel Verilerinizi Hangi Üçüncü Kişiler ile Paylaşmaktayız? Kişisel verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, her durumda Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde bulunan şartlara uygun olarak birtakım üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda, Amgen'in yurtiçinde ve yurtdışında bulunan grup şirketleri, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sistemlerin merkezileştirilmesinin sağlanması amacıyla ve sunucuların yurt dışında yer alması sebebiyle hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla zorunlu meşru menfaatimiz amacıyla paylaşmaktayız. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na mevzuat uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na aktarmaktayız. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgilerin söz konusu kurum ve kuruluşlara aktarmaktayız. Pazar araştırma amaçlarıyla pazar araştırma şirketleri ile paylaşmaktayız. Sizinle iletişime geçmemize onay vermeniz halinde, sizlerle iletişime geçmemiz amacıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak her türlü gerekli güvenlik tedbirinin alınmasını sağlayarak elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız. 6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir? Amgen tarafından verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Levent Mahallesi, İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Başvurunuzda, (i) ad soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, (ii) T.C. kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yer adresi, (iv) var ise bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, (v) talep konusu bulunması zorunludur. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz bize ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

GİRİŞ

Temellerimiz

 

 

Yaptığımız işin yararlarına ve değerlerine olan inancımız ve heyecanımız, hissettiğimiz sorumluluğun ve görevimize olan bağlığımızın temelini oluşturuyor.

 

 

Temellerimiz

 

 

nasıl olmamız gerektiğini hatırlamak için arıları izliyoruz

 

 

Birlikte yaşamanın doğal ve meşru yoluna giden yolu birlikte açabilmemiz için özveri, bağlılık ve uyumun esaslarını işin ustalarından öğreniyoruz. Sevginin, güvenilirliğin ve şefkatin doğa tarafından her zaman daha büyük iyiliklerle ödüllendirileceğine inanıyoruz.

 

 

doğaya yer açıyoruz

 

Doğa, sadece insanlar için değil tüm dünya için temiz hava, su, gıda, sığınak gibi hayati ekosistem döngüsünün gereksinimlerini sağlar. Hem dünyanın bozulmaya başlayan doğal dengesini korumasına yardımcı olmak hem de bizim ve gelecek nesillerin hayalini kurduğu gibi yaşayabilmesi için daha fazla doğal alana çevrelenmemiz gerektiği tartışılmaz bir gerçek. Bu amaçla sahiplendiğimiz yaşam alanımızı arılarımız ile paylaşmaya uygun hale getirdik. Biliyoruz ki, doğaya kendisini yeniden gerçekleştirebilmesi için geri vereceğimiz her emek için doğa bize cömert armağanlar sunacaktır.

 

 

sağlıklı bir ekosistemin en önemli göstergesi arılardır

 

 

Arılar, ekosistem ile eşsiz simbiyotik bir ilişki içindedir ve biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlarlar. Bu çalışkan canlılar, beslenmemizi sağlıklı ve lezzetli kılan yiyeceklerin çoğunun yetişmesini sağlar. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem istiyor.

 

 

paylaştıkça çoğalıyoruz

 

 

Birey olarak yaşadığımız toplumun çözüm bekleyen sorunlarına ancak birlikte çalışarak çare olabileceğimize inanıyoruz. Samimiyetle uzatılan ellerin birleştiği noktada güçlenerek ortak hassasiyetlerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlemek için kollarımızı sıvadık. Arılardan ilham alarak oluşturduğumuz felsefemiz çerçevesinde geliştirdiğimiz projelerimizin sonuçları ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. 

 

 

güçlü kovan, bereketli hasat

 

 

Bilinen en eski şifa kaynağı olan balı büyük bir özveri ile işleyen arılarımıza keyifli ve verimli şekilde çalışabilecekleri doğal ortamı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tıpkı bizim gibi, bal arıları da uygun ve yeterli şekilde beslenirlerse daha sağlıklı olurlar ve dirençleri arttığı için birçok stresle daha iyi başa çıkabilirler.  Bir diğer yandan verimlilikleri de gözle görülür biçimde artar. Bizler de doğanın dengesini korumakta hayati önem taşıyan bu çalışkan dostlarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için arılarımızla birlikte çalışıyoruz.

 

 

Balımız

 

 

Kaynağı tecrübe olan bilgi, yaşamın, uygarlığın ve başarının en önemli temelidir. Biz de yaptığımız işte en iyiye ulaşmak için her zaman bilimin ve gelişimin peşinde ilerliyoruz. Bu yolculukta güncel tuttuğumuz araştırmalarımızın ve tecrübelerimizin sonuçlarını tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaktan keyif alıyoruz. 

 

 

etik arıcılık

 

 

Bizim için yalnızca size sunduğumuz ürünün başarısının değil, bu yolculuktaki her adımımızın etik değerlere önem veren herkes tarafından onaylanıyor olması da son derece önemli. Sizlerin de balın sağlıklı arılar tarafından doğru yöntemlerle üretilmesine vereceğiniz destek ile büyümeyi hedefliyor, erişim alanımızı genişleterek gerçek bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz.